Vedtatt på stiftelsesmøte 28/10-2011. Revidert under ekstraordinært årsmøte 16/11-2013. Revidert under ekstraordinært styremøte 7/9-2014. Revidert på årsmøte 5.2.2020.

§ 1 Formål:

Organisasjonen skal bidra til å skape relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det, samt drive kunnskapsformidling og informasjon i forhold til dette. Dette er en non-profitt organisasjon, basert på frivillig innsats.

§ 2 Foreningens oppgaver og satsingsområder:

Primært skal organisasjonen, så langt det lar seg gjøre, planlegge og gjennomføre prosjekter som styret fastsetter iht. § 1. Prosjektene skal styres av prosjektledere som skal ha ansvaret for god planlegging, gjennomføring, regnskapsføring, rapportering og orientering til styret.

Satsingsområder: Viktige satsingsområder for organisasjonen vil bl.a. være: kunnskapsbygging i befolkningen herunder innvandrerbefolkningen om ulike samfunnsaktuelle temaer, helsefremmende tiltak for alle, tiltak for å bekjempe fattigdom herunder sysselsettingstiltak, utdanningstiltak, ferie- og fritidstiltak for barn og unge i lavinntekts familier, tiltak for styrking av likestilling og samliv, forebygging av diskriminering, samt konflikthåndtering og familieveiledning.

§ 3 Medlemskap og kontingent:

Medlemskap godkjennes av styret på grunnlag av innmeldingsblankett. Godkjenning skal gis uten ugrunnet opphold og kan ikke nektes uten saklig grunn iht. denne paragrafs nest siste ledd.

Det er ingen medlemsplikt for å utøve arbeid for organisasjonen, men det er medlemsplikt for å kunne bli valgt inn i styret.

Medlemmene er pliktig til å holde seg oppdatert om foreningens vedtekter, retningslinjer og arbeid via de websider og andre elektroniske eller skriftlige fora foreningen drifter. Er et medlem i tvil om noe eller har spørsmål skal styreleder eller nestleder kontaktes. Medlemmer som ikke overholder vedtektene, eller som er til skade for organisasjonen omdømme eller arbeide, kan utelukkes av styret eller årsmøtet.

Årskontingenten er 200 kroner. Årsmøtet fastsetter kontingent.

§ 4 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, hvor alle ordinære medlemmer har tale- og stemmerett. Styret kan invitere andre personer og media til å være til stede. Årsmøtet arrangeres hvert år, innen utgangen av mai måned.

Innkalling og saksliste skal være medlemmene kjent innen 10 dager før årsmøtet. Forhåndsvarsel om årsmøte gis innen 30 dager før årsmøtet med frist for innsendelse av forslag til saker. All kommunikasjon om varsel om varsel og innkalling til årsmøte foregå elektronisk.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Valgbarhet til styret forutsetter gyldig medlemskap.

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett

Velge:

 • Leder for tre år av gangen
 • Nestleder for tre år av gangen
 • Styremedlem(-mer) for to år av gangen
 • Det antall varamedlemmer årsmøtet finner nødvendig. Velges for to år av gangen.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles etter samme prinsipper som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Styret:

Organisasjonen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets leder, nestleder og generalsekretær tildeles underskrivende myndighet, hver for seg.

Leder innkaller til styremøter ved behov.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 7 Styrets oppgaver:

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

 • Representere Mennesker i Fokus utad

§ 9 Oppløsning:

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

§ 10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Godkjent av møteleder/referent og protokollunderskrivere ref. protokoll fra årsmøte 5.2.2020.

Oslo, 5.2.2020

Møteleder/referent                          Protokollunderskrivere