Mennesker i Fokus ble opprettet i 2011. Det er en non-profitt frivillig organisasjon som er nøytral både partipolitisk og livssynsmessig. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

Organisasjonens formål er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det. Et annet mål er å være brobygger mellom det offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet.

Organisasjonen driver med ulike tiltak for å bedre levekår for vanskeligstilte i samfunnet, styrke samliv, styrke likestilling mellom kvinner og menn, forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, forebygge konflikter, informasjonsarbeid om rettigheter og plikter i samfunnet, relasjonsbygging og å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn.

Personer med innvandrerbakgrunn som er rammet av fattigdomsproblematikk er en prioritert målgruppe for organisasjonens tiltak. Vi driver derfor både med norskopplæring og arbeidstrening for innvandrere som er rammet av fattigdomsproblematikk samt fritidsaktiviteter for barn og unge i fattige familier.

Aktivitetene våre er gratis for deltakerne.

Både de som sitter i styret og våre støttespillere er idealister og ressurspersoner i sine nærmiljø og brenner for å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. De har dessuten bred fagkompetanse ikke minst innen sosialt arbeid. De er av forskjellige aldre og har ulik etnisk bakgrunn for eksempel norsk, pakistansk, polsk, somalisk, afghansk og marokkansk. De er av forskjellige aldre og kjønn og har dessuten ulik sosial bakgrunn.

Vi har etablert et godt nettverk og samarbeid både med lokale NAV kontor, forbyggende tjenester for barn og ungdom i ulike kommuner, politiet, frivillighetssentraler samt med ulike frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

 

Målgrupper:

Målgruppen for organisasjonens arbeid er alle uavhengig av etnisitet, religiøs tilhørighet eller seksuell legning.