Mennesker i Fokus er en flerkulturell frivillig organisasjon som driver med ulike tiltak for å styrke samliv, informasjonsarbeid, forebygging av konflikter, relasjonsbygging og å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og ungdom med ulik etnisk bakgrunn.

Vi er en non-profitt organisasjon. Arbeidet vi gjør har en stor verdi for et likestilt samfunn og et inkluderende Norge.

Et annet formål med vårt arbeid er å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

De som sitter i styret har ulik etnisk bakgrunn og bredt fagkompetanse innen ulike fagområder. De er ressurspersoner i sitt miljø og har lang erfaring både i forhold til veiledning av par, ICDP-veiledning (foreldreveiledningsprogram), informasjonsarbeid, konflikthåndtering forebygging av tvangsekteskap, og barne- og ungdomsarbeid.

Vi har etablert et meget godt nettverk og samarbeid både med offentlige forbyggende tjenester så som familievernkontorer, NAV, barne- og ungdomstjenester og i ulike kommuner, minoritetsrådgivere i skoler, politiet, frivillighetssentraler, frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.


Formål
Vedtekter
Styret
Senter for Læring og Integrering
Årsrapporter