Barn og unge

Barn og unge
  • Gratis ferie- og frilufts-arrangementer for barn og ungdom i lavinntekts-familier
  • Gratis fritidsaktiviteter for barn på 5 asylmottak