Årsrapport 2017

Om organisasjonen:

Mennesker i Fokus ble opprettet i 2011. Det er en non-profitt frivillig organisasjon som er nøytral både partipolitisk og livssynsmessig. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

Organisasjonens formål er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det. Et annet mål er å være brobygger mellom de offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet.

Organisasjonen driver med ulike tiltak for å bedre levekår for vanskeligstilte i samfunnet, styrke samliv, styrke likestilling mellom kvinner og menn, forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, forebygge konflikter, informasjonsarbeid om rettigheter og plikter i samfunnet, relasjonsbygging og å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn.

Personer med innvandrerbakgrunn som er rammet av fattigdomsproblematikk er en prioritert målgruppe for organisasjonens tiltak. Vi driver derfor både med norskopplæring og arbeidstrening for innvandrere som er rammet av fattigdomsproblematikk samt fritidsaktiviteter for barn og unge i fattige familier.

Aktivitetene våre er gratis for deltakerne.

Både de som sitter i styret og våre støttespillere er idealister og ressurspersoner i sine nærmiljø og brenner for å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. De har dessuten bred fagkompetanse ikke minst innen sosialt arbeid. De er av forskjellige aldre, kjønn og har ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Vi har etablert et godt nettverk og samarbeid både med lokale NAV kontor, forebyggende tjenester for barn og ungdom i ulike kommuner, politiet, frivillighetssentraler samt med ulike frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Styret i 2017

Organisasjonen ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret avholder 3-4 møter hvert år.

Organisasjonen hadde sitt årsmøte for 2017 i mars 2018 hvor det ble valgt følgende personer til ulike verv i styret:

Styreleder, Liv Omdal

Nestleder, Raheel Syed

Styremedlem, Ivelina Hristova

Styremedlem, Wajid Ali

Styremedlem, Jamil Ahmed Syed

Varamedlemmer:

Noreen Hashmi

Monika Stapor

Mohammad Awais

Donna May Quemado

 

Regnskapsfører og revisor:

Jan Standal, regnskapsfører

Jo Lunde, statsautorisert revisor

 

Organisasjonens arbeid i 2017:

Nøkkelpersoner i organisasjonen har i 2017 jobbet med flere ulike prosjekter som ble støttet av ulike offentlige instanser som Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne -, ungdoms-, og familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Oslo kommune. Prosjektene dreide seg om:

 • Norskopplæring og arbeidstrening av arbeidsledige innvandrere
 • Leksehjelp for barn og unge i bydel Alna
 • Lederopplæring innen samliv samt samlivskurs for par med innvandrerbakgrunn
 • Opplæring innen konflikthåndtering
 • Informasjonstiltak for å forankre barnevernets arbeid blant innvandrere og for omdømmebygging av barnevernet
 • Seminar for å fremme likestilling mellom kvinner og menn
 • Holdningsskapende arbeid for å forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner
 • Familieveiledning og konfliktmegling
 • Gratis ferie- og friluftstiltak for barn og ungdom i lavinntektsfamilier
 • Gratis ferie- og fritidsaktiviteter for barn på 6 ulike asylmottak

Ressurspersoner i vår organisasjon har siden 1998 også bidratt til julaften for eldre, økonomisk vanskeligstilte og ensomme.

Styret og medlemmene våre har jobbet både for å markedsføre organisasjonens arbeid, rekruttere deltakere til prosjekter samt lagt inn en betydelig frivillig innsats for gjennomføring av de ulike prosjektene i 2017.

Metoder:

 • Dialog, spredning av kunnskap, samhandling, holdningsskapende- og forebyggende arbeid og frivillig innsats
 • Menneskerettigheter brukes som referanse for vårt arbeid
 • Regjeringens handlingsplaner
 • Forskningsrapporter ifht ulike samfunnsaktuelle temaer
 • Felterfaringer – ulike tiltak og aktiviteter i regi av Mennesker i Fokus
 • Innspill fra våre brukere og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere:

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, ulike bydeler i Oslo kommune, ulike kommuner i Akershus og Buskerud, NAV, familievernkontorer, barnevernskontorer, helsestasjoner, og ulike innvandrerorganisasjoner og trossamfunn i Oslo, Akershus og Buskerud.

Arbeidsmiljø og personale:

MIF har i 2017 ikke hatt fast ansatte, men engasjerer på prosjektbasis. Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av av aktiviteter. Det har i regnskapsåret ikke fremkommet ulykker eller skader. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og det ikke er behov for spesielle tiltak.

Likestilling:

MIF arbeider for full likestilling mellom kvinner og menn, og ser på mangfold som en stor verdi. I 2017 har MIF avholdt flere seminar for å fremme likestilling og mangfold i samfunnet.

Miljørapport:

Styret, medlemmer og våre frivillig setter miljøet i høysete. Det tas hensyn til miljøet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Styret er ikke kjent med at organisasjonen forurenser eller på annen måte skader miljøet.

Økonomi/budsjett:

Organisasjonen mottok prosjektmidler i 2017 fra ulike offentlige instanser. Prosjektmidlene ble brukt på gjennomføring av prosjektene og ev ubrukte midler ble tilbakeført bevilgende myndigheter.

Det er utarbeidet grundige egne rapporter for disse prosjektene med regnskap som ble attestert av statsautorisert revisor og disse ble sendt til de overnevnte instansene.

Prosjektenes budsjett holdes adskilt fra organisasjonens eget driftsbudsjett.

Siden organisasjonen er en non-profitt organisasjon ble ikke eventuelle inntekter/positivt resultat fra de overnevnte prosjektene tilført organisasjonens eget budsjett.

Organisasjonens eget driftsbudsjett:

Organisasjonens eget driftsbudsjett består hovedsakelig av kontingent fra medlemmer, administrasjonsgebyr og ev gaver. Utgiftene dreier seg om utgifter til rekvisita, postboks, post, servering på styremøter/ årsmøter og vedlikehold av webside o.l.

Årsbudsjett vedtas hvert år av årsmøte.

Oslo, 3. april 2018

Liv Omdal

leder