Om organisasjonen:
Mennesker i Fokus ble opprettet i 2011. Det er en non-profitt frivillig organisasjon som er nøytral både partipolitisk og livssynsmessig. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

Organisasjonens formål er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det. Et annet mål er å være brobygger mellom de offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet.

Organisasjonen driver med ulike tiltak for å bedre levekår for vanskeligstilte i samfunnet, styrke samliv, styrke likestilling mellom kvinner og menn, forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, forebygge konflikter, informasjonsarbeid om rettigheter og plikter i samfunnet, relasjonsbygging og å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn.

Personer med innvandrerbakgrunn som er rammet av fattigdomsproblematikk er en prioritert målgruppe for organisasjonens tiltak. Vi driver derfor både med norskopplæring og arbeidstrening for innvandrere som er rammet av fattigdomsproblematikk samt fritidsaktiviteter for barn og unge i fattige familier.

Aktivitetene våre er gratis for deltakerne.

Både de som sitter i styret og våre støttespillere er idealister og ressurspersoner i sine nærmiljø og brenner for å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. De har dessuten bred fagkompetanse ikke minst innen sosialt arbeid. De er av forskjellige aldre og har ulik etnisk bakgrunn for eksempel norsk, pakistansk, polsk, somalisk, afghansk og marokkansk. De er av forskjellige aldre og kjønn og har dessuten ulik sosial bakgrunn.

Vi har etablert et godt nettverk og samarbeid både med lokale NAV kontor, forbyggende tjenester for barn og ungdom i ulike kommuner, politiet, frivillighetssentraler samt med ulike frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Styret i 2016
Organisasjonen ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret avholder sine møter ved behov. Organisasjonen hadde sitt årsmøte for 2016 i mars 2016 hvor det ble valgt følgende personer til ulike verv i styret:

Styreleder, Liv Omdal
Nestleder, Raheel Syed
Styremedlem, Moinka Ewa Stapour
Styremedlem, Subashini Sivarajah
Styremedlem, Anne Karima Nordengen
Styremedlem, Jamil Ahmed Syed

Varamedlemmer:
Ali Jan Ansari
Mohammed Fawzia Dahir
Almas Ali
Anwar Sultani

Organisasjonens arbeid i 2016:
Nøkkelpersoner i organisasjonen har i 2016 jobbet med flere ulike prosjekter som ble støttet av ulike offentlige instanser som Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne -, ungdoms-, og familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Oslo kommune. Prosjektene dreide seg om:
• Leksehjelp for barn i bydel Alna
• Lederopplæring innen samliv samt samlivskurs for par med innvandrerbakgrunn
• Norskopplæring og arbeidstrening av arbeidsledige innvandrere
• Ferie- og friluftstiltak for barn og ungdom i fattige familier samt for barn på ulike asylmottak
• Informasjonstiltak for å forankre barnevernets arbeid blant innvandrere og for omdømmebygging av barnevernet
• Konflikthåndtering
• Forebygging av vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner

Ressurspersoner i vår organisasjon har også siden 1998 bidratt til julaften for eldre, økonomisk vanskeligstilte og ensomme.
Styret og medlemmene våre har jobbet både for å markedsføre organisasjonens arbeid, rekruttere deltakere til prosjekter samt lagt inn en betydelig frivillig innsats for gjennomføring av de ulike prosjektene i 2016.

Metoder:
• Dialog, kunnskap, samhandling, forebygging og frivillig arbeid
• Menneskerettigheter brukes som referanse for vårt arbeid
• Regjeringens handlingsplaner
• Forskningsrapporter ifht ulike samfunnsaktuelle temaer
• Felterfaringer – ulike tiltak og aktiviteter i regi av Mennesker i Fokus
• Innspill fra våre brukere og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere:
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, ulike bydeler i Oslo kommune, ulike kommuner i Akershus og Buskerud, NAV, familievernkontorer, barnevernskontorer, helsestasjoner, og ulike innvandrerorganisasjoner og trossamfunn i Oslo, Akershus og Buskerud.

Økonomi/budsjett:
Organisasjonen mottok prosjektmidler i 2016 fra de ulike offentlige instanser. Prosjektmidlene ble brukt på gjennomføring av prosjektene og ubrukte midler ble tilbakeført bevilgende myndigheter.
Det er utarbeidet grundige egne rapporter for disse prosjektene med regnskap som ble attestert av statsautorisert revisor og disse ble sendt til de overnevnte instansene.
Prosjektenes budsjett holdes adskilt fra organisasjonens eget driftsbudsjett.
Siden organisasjonen er en non-profit organisasjon ble ikke evt. inntekter/positivt resultat fra de overnevnte prosjektene tilført organisasjonens eget budsjett. Restmidler fra prosjektarbeidet ble tilbakeført bevilgende myndigheter.

Organisasjonens eget driftsbudsjett:
Organisasjonens eget driftsbudsjett består hovedsakelig av kontingent fra medlemmer, administrasjonsgebyr og ev gaver. Utgiftene dreier seg om utgifter til rekvisita, postboks, post, servering på styremøter/ årsmøter, vedlikehold av webside o.l.
Årsbudsjett vedtas hvert år av årsmøte.

Oslo, mars 2017
Liv Omdal
leder