Om organisasjonen:
Mennesker i Fokus ble opprettet i 2011. Det er en non-profitt organisasjon basert på frivillig
innsats. Organisasjonen er nøytral både partipolitisk og livssynsmessig.

Organisasjonen formål er å bidra til å skape relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker
som trenger det. Organisasjonen driver ulike informasjons-, og veiledningstiltak bl.a. innen
samliv, konflikthåndtering, relasjonsbygging, barnevern og for å skape gode og trygge
oppvekstsvilkår for barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn. Et annet formål med
vårt arbeid er å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske
samfunn. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

Styret i 2015
Organisasjonen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. I 2015 bisto
styret av følgende personer:

Styreleder, Gunn Indrevær
Nestleder, Raheel Syed
Styremedlem, Liv Ingjerd Omdal
Styremedlem, Anne Karima Nordengen
Styremedlem, Tanvir Ul Hassan
Styremedlem, Jamil Ahmed Syed
Styremedlem, Shuayb Yassin Mohammad

Varamedlemmer:
Gro O. Berge
Nida Syed
Noreen Hashmi
Subashini Sivarajah
Athihtan Kumarasamy
Attiq Rehman
Wajid Ali
Mohammed Fawzia Dahir
Almas Ali

De som sitter i styret har ulik etnisk bakgrunn og bred fagkompetanse. De er ressurspersoner i
sitt miljø og har lang erfaring både ifht. veiledning av par, ICDP-veiledning,
informasjonsarbeid, konflikthåndtering og barne- og ungdomsarbeid.

Organisasjonens arbeid i 2015:
Nøkkelpersoner i organisasjonen har i 2015 jobbet med flere ulike store prosjekter som ble
støttet av ulike offentlige instanser som Bufdir og Oslo kommune, bl.a. om:
1) Utvikling og utprøving av et spesielt tilpasset samlivskurs for innvandrerpar
2) Skolering av kursledere innen samliv
3) Et informasjons- og dialogprosjekt hvor målet var å gi informasjon om barnevernet til
minoritetsforeldre samt omdømmebygging av barneverntjenesten i tett samarbeid med
de ulike barnevernskontorer i Oslo og Akershus.
4) Ferie- og friluftsprosjekt for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
5) I tillegg har vi gjennomført flere kurs innen konfliktmegling.

Ressurspersoner i vår organisasjon har også siden 1998 arrangert julaften for eldre,
økonomisk vanskeligstilte og ensomme.
Styret og medlemmene har jobbet både for å markedsføre organisasjons arbeid samt
markedsføre og rekruttere deltakere til organisasjons ulike prosjekter.

Samarbeidspartnere:
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Enhet for
mangfold og integrering i Oslo, ulike bydeler i Oslo kommune, ulike kommuner i Akershus
og Buskerud, NAV, familievernkontorer, barnevernskontorer, helsestasjoner, og
innvandrerorganisasjoner og trossamfunn i Oslo og Akershus.

Økonomi/budsjett:
Organisasjonen mottok prosjektmidler i 2015 fra de ulike offentlige instanser som Oslo
kommune og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektmidlene ble brukt på
gjennomføring av prosjektene og ubrukte midler ble tilbakeført bevilgende myndigheter. Det
er utarbeidet grundige egne rapporter for disse prosjektene med regnskap attestert av revisor
og disse ble sendt til de overnevnte instansene.

Siden organisasjonen er en non-profit organisasjon ble ikke noe av prosjektmidlene tilført
organisasjonens eget budsjett. Eventuelle restmidler fra prosjektarbeid ble tilbakeført
bevilgende myndigheter.

Prosjektenes budsjett holdes adskilt fra organisasjonens eget budsjett.

Oslo, mars 2016

Liv Omdal
(ny valgt leder på årsmøtet i mars 2016)