Om organisasjonen:

Mennesker i Fokus ble opprettet i 2011. Det er en non-profitt organisasjon basert på frivillig innsats. Organisasjonen er nøytral både partipolitisk og livssynsmessig.

Organisasjonen formål er å bidra til å skape relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det. Organisasjonen driver ulike informasjons-, og veiledningstiltak bl.a. innen samliv, konflikthåndtering, relasjonsbygging, barnevern og for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn. Et annet formål med vårt arbeid er å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Vi legger vekt på å bygge gjensidig aksept og respekt blant alle.

 

Styret:

Organisasjonen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. I 2014 bisto styret av følgende personer:

 

Styreleder, Gunn Indrevær

Nestleder, Raheel Syed

Styremedlem, Liv Ingjerd Omdal

Styremedlem, Anne Karima Nordengen

Styremedlem, Tanvir Ul Hassan

Styremedlem, Jamil Ahmed Syed

Styremedlem, Shuayb Yassin Mohammad

 

Varamedlemmer

 

Gro O. Berge

Nida Syed

Noreen Hashmi

Subashini Sivarajah

Athihtan Kumarasamy

Attiq Rehman

Wajid Ali

Mohammed Fawzia Dahir

Almas Ali

 

De som sitter i styret har ulik etnisk bakgrunn og bred fagkompetanse. De er ressurspersoner i sitt miljø og har lang erfaring både ifht. veiledning av par, ICDP-veiledning, informasjonsarbeid, konflikthåndtering og barne- og ungdomsarbeid.

 

Organisasjonens arbeid i 2014:

Nøkkelpersoner i organisasjonen har i 2014 jobbet med flere ulike store prosjekter som ble støttet av ulike offentlige instanser som Bufdir, IMDi og Oslo kommune, bl.a. om:

  • Utvikling og utprøving av et spesielt tilpasset samlivskurs for innvandrerpar
  • Et informasjons- og dialogprosjekt hvor målet var å gi informasjon om barnevernet til minoritetsforeldre samt omdømmebygging av barneverntjenesten i tett samarbeid med de ulike barnevernskontorer i Oslo og Akershus.
  • I tillegg har vi gjennomført flere kurs innen samliv, konfliktmegling, foreldreveiledning, ICDP m.m.

Ressurspersoner i vår organisasjon har også siden 1998 arrangert julaften for eldre, økonomisk vanskeligstilte og ensomme.

Styret og medlemmene har jobbet har både for å markedsføre organisasjons arbeid samt markedsføre og rekruttere deltakere til organisasjons ulike prosjekter.

 

Samarbeidspartnere:

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfolds direktoratet, ulike kommuner, familievernkontorer, barnevernskontorer, helsestasjoner, og innvandrerorganisasjoner og trossamfunn i Oslo og Akershus.

 

Økonomi/budsjett:

Organisasjonen mottok prosjektmidler i 2014 fra de ulike offentlige instanser som Oslo kommune, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Integrerings- og mangfolds direktoratet. Prosjektmidlene ble brukt på gjennomføring av prosjektene og ubrukte midler ble tilbakeført bevilgende myndigheter. Det er utarbeidet grundige rapporter for disse prosjektene med regnskap attestert av revisor og disse ble sendt til de overnevnte instansene.

Siden organisasjonen er en non-profit organisasjon ble ikke noe av prosjektmidlene tilført organisasjonens eget budsjett. Eventuelle restmidler fra prosjektarbeid ble tilbakeført bevilgende myndigheter. Prosjektenes budsjett holdes adskilt fra organisasjonens eget budsjett.

 

Oslo, august 2015

 

Gunn Indrevær

leder